صفحه پرداخت

صفحه پرداخت زبانیــا

در صورتی که پرداخت شما موفق بوده، منتظر شروع دوره آموزشی خریداری شده و یا ارسال کتاب الکترونیکی خریداری شده به ایمیلتان در کمتر از دو ساعت باشید

در صورتی که پرداخت ناموفق بوده ، می توانید دوباره تلاش کنید. اگر پولی از حساب شما کسر شده باشد، توسط پشتیبانی بانک سامان به حسابتان بازگشت داده خواهد شد